Daihatsu


Single Ignition Coil Pack Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2003

Single Ignition Coil Pack to suit 2000-2003 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE

$127.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 1ltr EJDE L701 1999-2001

Single Ignition Coil Pack to suit 1999-2001 Daihatsu Handivan 1ltr EJDE

$127.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

Single Ignition Coil Pack to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE

$127.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2003

Single Ignition Coil Pack to suit 1998-2003 Daihatsu Mira 1ltr EJDE

$127.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2003

Single Ignition Coil Pack to suit 2000-2003 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE

$101.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 1ltr EJDE L701 1999-2001

Single Ignition Coil Pack to suit 1999-2001 Daihatsu Handivan 1ltr EJDE

$101.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

Single Ignition Coil Pack to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE

$101.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2003

Single Ignition Coil Pack to suit 1998-2003 Daihatsu Mira 1ltr EJDE

$101.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V 1984-1987

Ignition Coil Pack to suit 1984-1987 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V

$75.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

Ignition Coil Pack to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V

$75.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Ignition Coil Pack to suit 1995-1998 Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500

$74.00

Elec Type 2 Pin Ignition Coil Pack Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Elec Type 2 Pin Ignition Coil Pack to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 0.8ltr ED L201 1990-1992

Ignition Coil Pack to suit 1990-1992 Daihatsu Mira 0.8ltr ED L201

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200 1992-1995

Ignition Coil Pack to suit 1992-1995 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200 1992-1994

Ignition Coil Pack to suit 1992-1994 Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 0.8ltr ED L80V 1986-1990

Ignition Coil Pack to suit 1986-1990 Daihatsu Mira 0.8ltr ED L80V

$74.00

Electronic 2 Pin Ignition Coil Pack Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Electronic 2 Pin Ignition Coil Pack to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 0.8ltr ED L500 1996-1999

Ignition Coil Pack to suit 1996-1999 Daihatsu Mira 0.8ltr ED L500

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1990

Ignition Coil Pack to suit 1988-1990 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$72.00

Points Type Ignition Coil Pack Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Points Type Ignition Coil Pack to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$72.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200 1990-1992

Ignition Coil Pack to suit 1990-1992 Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200

$72.00

Point Ignition Coil Pack Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Point Ignition Coil Pack to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$72.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G 1997-2000

Ignition Coil Pack to suit 1997-2000 Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G

$205.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V 1981-1982

Ignition Coil Pack to suit 1981-1982 Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V 1982-1986

Ignition Coil Pack to suit 1982-1986 Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V 1986-1990

Ignition Coil Pack to suit 1986-1990 Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1998

Ignition Coil Pack to suit 1993-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200

$78.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

Ignition Coil Pack to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203

$78.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Ignition Coil Pack to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G

$78.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Ignition Coil Pack to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G

$78.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V 1981-1982

Ignition Coil Pack to suit 1981-1982 Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V 1982-1986

Ignition Coil Pack to suit 1982-1986 Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V 1986-1990

Ignition Coil Pack to suit 1986-1990 Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V 1984-1990

Ignition Coil Pack to suit 1984-1990 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Scat 1.6ltr 12R F20 1981-1984

Ignition Coil Pack to suit 1981-1984 Daihatsu Scat 1.6ltr 12R F20

$74.00

Ignition Coil Pack Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1990-1993

Ignition Coil Pack to suit 1990-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$95.00

Elec Type 3 Pin Ignition Coil Pack Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Elec Type 3 Pin Ignition Coil Pack to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$95.00

Electronic 3 Pin Ignition Coil Pack Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Electronic 3 Pin Ignition Coil Pack to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$95.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S 2000-2005

Single Ignition Coil Pack to suit 2000-2005 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2

$126.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G 2000-2005

Single Ignition Coil Pack to suit 2000-2005 Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE

$126.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G 2001-2005

Single Ignition Coil Pack to suit 2001-2005 Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE

$126.00

Single Ignition Coil Pack Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S 2005-2013

Single Ignition Coil Pack to suit 2005-2013 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE

$120.00

High Output Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V 1981-1982

High Output Ignition Coil Pack to suit 1981-1982 Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9

$84.00

High Output Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V 1982-1986

High Output Ignition Coil Pack to suit 1982-1986 Daihatsu Handivan 0.6ltr AD

$84.00

High Output Ignition Coil Pack Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V 1986-1990

High Output Ignition Coil Pack to suit 1986-1990 Daihatsu Handivan 0.8ltr ED

$84.00