Daihatsu


Single Ignition Coil Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2003

Single Ignition Coil to suit 2000-2003 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE

$110.00

Single Ignition Coil Daihatsu Handivan 1ltr EJDE L701 1999-2001

Single Ignition Coil to suit 1999-2001 Daihatsu Handivan 1ltr EJDE

$110.00

Single Ignition Coil Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

Single Ignition Coil to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE

$110.00

Single Ignition Coil Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2003

Single Ignition Coil to suit 1998-2003 Daihatsu Mira 1ltr EJDE

$110.00

Single Ignition Coil Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2003

Single Ignition Coil to suit 2000-2003 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE

$90.00

Single Ignition Coil Daihatsu Handivan 1ltr EJDE L701 1999-2001

Single Ignition Coil to suit 1999-2001 Daihatsu Handivan 1ltr EJDE

$90.00

Single Ignition Coil Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

Single Ignition Coil to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE

$90.00

Single Ignition Coil Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2003

Single Ignition Coil to suit 1998-2003 Daihatsu Mira 1ltr EJDE

$90.00

Ignition Coil Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V 1984-1987

Ignition Coil to suit 1984-1987 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

Ignition Coil to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Ignition Coil to suit 1995-1998 Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500

$55.00

Elec Type 2 Pin Ignition Coil Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Elec Type 2 Pin Ignition Coil to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Mira 0.8ltr ED L201 1990-1992

Ignition Coil to suit 1990-1992 Daihatsu Mira 0.8ltr ED L201

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200 1992-1995

Ignition Coil to suit 1992-1995 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200 1992-1994

Ignition Coil to suit 1992-1994 Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Mira 0.8ltr ED L80V 1986-1990

Ignition Coil to suit 1986-1990 Daihatsu Mira 0.8ltr ED L80V

$55.00

Electronic 2 Pin Ignition Coil Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Electronic 2 Pin Ignition Coil to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Mira 0.8ltr ED L500 1996-1999

Ignition Coil to suit 1996-1999 Daihatsu Mira 0.8ltr ED L500

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1990

Ignition Coil to suit 1988-1990 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$60.00

Points Type Ignition Coil Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Points Type Ignition Coil to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$60.00

Ignition Coil Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200 1990-1992

Ignition Coil to suit 1990-1992 Daihatsu Mira 0.7ltr EFT L200

$60.00

Point Ignition Coil Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Point Ignition Coil to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$60.00

Ignition Coil Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G 1997-2000

Ignition Coil to suit 1997-2000 Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G

$195.00

High Output Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V 1981-1982

High Output Ignition Coil to suit 1981-1982 Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9

$90.00

High Output Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V 1982-1986

High Output Ignition Coil to suit 1982-1986 Daihatsu Handivan 0.6ltr AD

$90.00

High Output Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V 1986-1990

High Output Ignition Coil to suit 1986-1990 Daihatsu Handivan 0.8ltr ED

$90.00

Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V 1981-1982

Ignition Coil to suit 1981-1982 Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V 1982-1986

Ignition Coil to suit 1982-1986 Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V 1986-1990

Ignition Coil to suit 1986-1990 Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1998

Ignition Coil to suit 1993-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

Ignition Coil to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Ignition Coil to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Ignition Coil to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G

$55.00

Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V 1981-1982

Ignition Coil to suit 1981-1982 Daihatsu Handivan 0.5ltr EN9 L55V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V 1982-1986

Ignition Coil to suit 1982-1986 Daihatsu Handivan 0.6ltr AD L60V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V 1986-1990

Ignition Coil to suit 1986-1990 Daihatsu Handivan 0.8ltr ED L80V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V 1984-1990

Ignition Coil to suit 1984-1990 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Scat 1.6ltr 12R F20 1981-1984

Ignition Coil to suit 1981-1984 Daihatsu Scat 1.6ltr 12R F20

$70.00

Ignition Coil Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1990-1993

Ignition Coil to suit 1990-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$60.00

Elec Type 3 Pin Ignition Coil Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Elec Type 3 Pin Ignition Coil to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$60.00

Electronic 3 Pin Ignition Coil Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Electronic 3 Pin Ignition Coil to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$60.00

Single Ignition Coil Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S 2000-2005

Single Ignition Coil to suit 2000-2005 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2

$110.00

Single Ignition Coil Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G 2000-2005

Single Ignition Coil to suit 2000-2005 Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE

$110.00

Single Ignition Coil Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G 2001-2005

Single Ignition Coil to suit 2001-2005 Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE

$110.00

Single Ignition Coil Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S 2005-2013

Single Ignition Coil to suit 2005-2013 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE

$115.00