Hyundai


Hyundai Lantra Map Sensor 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-1997 *Delphi*

Delphi Map Sensor to suit Hyundai Lantra 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-1997 *Delphi*

$86.02

Hyundai Coupe Map Sensor 1.8ltr G4GM RD 1996-1997 *Delphi*

Delphi Map Sensor to suit Hyundai Coupe 1.8ltr G4GM RD 1996-1997 *Delphi*

$86.02

Hyundai Excel Map Sensor 1.5ltr G4DJ X2 1990-1994 *Delphi*

Delphi Map Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4DJ X2 1990-1994 *Delphi*

$86.02

Hyundai Coupe Map Sensor 2.0ltr G4GF RD 1996-1997 *Delphi*

Delphi Map Sensor to suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 1996-1997 *Delphi*

$86.02

Hyundai Elantra Map Sensor 2.0ltr G4GC HD 2006-2011

Map Sensor to suit 2006-2011 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC HD

$116.86

Hyundai Accent Map Sensor 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Elantra Map Sensor 2.0ltr G4GC XD 2003-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2007 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Elantra Map Sensor 1.8ltr G4GB XD 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4GB XD 2000-2003 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Accent Map Sensor 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Accent Map Sensor 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Accent Map Sensor 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

$116.86

Map Sensor Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2000-2003

Map Sensor to suit 2000-2003 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD

$116.86

Hyundai Elantra Lavita Map Sensor 1.8ltr G4GB FC 2001-2004 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Elantra Lavita 1.8ltr G4GB FC 2001-2004 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Getz Map Sensor 1.3ltr G4EA TB 2002-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Getz 1.3ltr G4EA TB 2002-2005 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Sonata Map Sensor 2.0ltr G4JP EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4JP EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Tiburon Map Sensor 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Tucson Map Sensor 2.0ltr G4GC JM 2007-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Tucson 2.0ltr G4GC JM 2007-2010 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai i30 Map Sensor 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i30 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Getz Map Sensor 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Getz 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Getz Map Sensor 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Getz 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Getz Map Sensor 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Getz 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Lantra Map Sensor 1.8ltr G4GM J2, J3 1997-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Lantra 1.8ltr G4GM J2, J3 1997-2000 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Coupe Map Sensor 1.8ltr G4GM RD 1997-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Coupe 1.8ltr G4GM RD 1997-2002 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Lantra Map Sensor 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Lantra 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Coupe Map Sensor 2.0ltr G4GF RD 1997-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 1997-2002 *Genuine OEM*

$116.86

Hyundai Excel Map Sensor 1.5ltr G4FK X3 1997-1998 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4FK X3 1997-1998 *Genuine OEM*

$125.76

Hyundai Excel Map Sensor 1.5ltr G4FK X3 1998-2000 *PAT*

PAT Map Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4FK X3 1998-2000 *PAT*

$125.76

Hyundai Sonata Map Sensor 2.0ltr D4EA NF 2005-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr D4EA NF 2005-2010 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai iLoad/iMax Map Sensor 2.5ltr D4CB TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai Grandeur Map Sensor 2.2ltr D4EB TG 2008-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Grandeur 2.2ltr D4EB TG 2008-2010 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai i40 Map Sensor 1.7ltr D4FD VF 2011-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2011-2015 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai Accent Map Sensor 1.6ltr D4FB RB 2012-2013 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr D4FB RB 2012-2013 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai i40 Map Sensor 1.7ltr D4FD VF 2012-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2012-2015 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai iLoad/iMax Map Sensor 2.5ltr D4CB TQ 2011-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2011-2012 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai Santa Fe Map Sensor 2.2ltr D4EB CM 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.2ltr D4EB CM 2006-2009 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai i30 Map Sensor 1.6ltr D4FB FD 2007-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB FD 2007-2011 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai i30 Map Sensor 1.6ltr D4FB FD 2011-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB FD 2011-2012 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai i30 Map Sensor 1.6ltr D4FB GD Hatch 2012-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Hatch2012-2015 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai i30 Map Sensor 1.6ltr D4FB GD Wagon 2012-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Wagon2012-2015 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai i30 Map Sensor 1.6ltr D4FB GD Hatch 2015-2017 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Hatch2015-2017 *Genuine OEM*

$128.72

Hyundai Santa Fe Map Sensor 2.2ltr D4HB CM 2009-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.2ltr D4HB CM 2009-2012 *Genuine OEM*

$111.26

Hyundai ix35 KMH Map Sensor 2.0ltr D4HA LM 2010-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai ix35 KMH 2.0ltr D4HA LM 2010-2015 *Genuine OEM*

$111.26

Hyundai ix35 TMA Map Sensor 2.0ltr D4HA LM 2013-2015 *Genuine Oem*

Genuine Oem Map Sensor to suit Hyundai ix35 TMA 2.0ltr D4HA LM 2013-2015 *Genuine Oem*

$111.26

Hyundai Sonata Map Sensor 2.4ltr G4KE NF 2008-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KE NF 2008-2010 *Genuine OEM*

$118.71

Hyundai iLoad/iMax Map Sensor 2.4ltr G4KG TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.4ltr G4KG TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

$118.71

Hyundai iLoad/iMax Map Sensor 2.4ltr G4KG TQ 2009-On *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.4ltr G4KG TQ 2009-On *Genuine OEM*

$118.71

Hyundai ix35 Map Sensor 2.0ltr G4KD LM 2010-2013 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai ix35 2.0ltr G4KD LM 2010-2013 *Genuine OEM*

$118.71

Hyundai ix35 Map Sensor 2.4ltr G4KE LM 2010-2013 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai ix35 2.4ltr G4KE LM 2010-2013 *Genuine OEM*

$118.71

Hyundai i20 Map Sensor 1.4ltr G4FA PB 2010-On *Genuine OEM*

Map Sensor to suit Hyundai i20 1.4ltr G4FA PB 2010-On *Genuine OEM*

$118.71

Hyundai i20 Map Sensor 1.6ltr G4FC PB 2010-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Map Sensor to suit Hyundai i20 1.6ltr G4FC PB 2010-2012 *Genuine OEM*

$118.71