Hyundai


Hyundai S Coupe Hall Sensor 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996 *Standard*

Standard Hall Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996 *Standard*

$196.87

Hyundai S Coupe Hall Sensor 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996 *Standard*

Standard Hall Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996 *Standard*

$196.87