Mitsubishi


Mitsubishi Lancer Headlight Relay 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Headlight Relay to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$20.00

Mitsubishi Lancer Horn Relay 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Horn Relay to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$20.00

Mitsubishi Lancer Radiator Fan Relay 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Radiator Fan Relay to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$20.00

Mitsubishi Lancer Fog Light Relay 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Fog Light Relay to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$20.00

Mitsubishi Lancer Tail Light Relay 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Tail Light Relay to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$20.00

Mitsubishi Lancer Defogger Relay 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Defogger Relay to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$20.00