Hyundai


Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 3.0ltr G6AT Y2 1990-1993 *MVP*

MVP Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 3.0ltr G6AT Y2 1990-1993 *MVP*

$109.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.0ltr G4CP Y3 1993-1998 *MVP*

MVP Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4CP Y3 1993-1998 *MVP*

$109.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.4ltr G4CS Y2 1989-1991 *MVP*

MVP Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4CS Y2 1989-1991 *MVP*

$109.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 3.0ltr G6AT Y3 1993-1998 *MVP*

MVP Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 3.0ltr G6AT Y3 1993-1998 *MVP*

$109.00

Hyundai Excel Crank Angle Sensor 1.5ltr G4DJ X2 1992-1994 *VDO*

VDO Crank Angle Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4DJ X2 1992-1994 *VDO*

$109.00

Hyundai S Coupe Crank Angle Sensor 1.5ltr G4DJ 1991-1993 *MVP*

MVP Crank Angle Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4DJ 1991-1993 *MVP*

$109.00

Hyundai S Coupe Crank Angle Sensor 1.5ltr G4DJ 1990-1993 *MVP*

MVP Crank Angle Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4DJ 1990-1993 *MVP*

$109.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.4ltr G4CS Y2 1989-1991 *MVP*

MVP Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4CS Y2 1989-1991 *MVP*

$109.00

Hyundai Excel Crank Angle Sensor 1.5ltr G4DJ X2 1990-1992 *VDO*

VDO Crank Angle Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4DJ X2 1990-1992 *VDO*

$109.00

Hyundai S Coupe Crank Angle Sensor 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

$139.00

Hyundai S Coupe Crank Angle Sensor 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

$139.00

Hyundai Excel Crank Angle Sensor 1.5ltr G4EK X3 1994-1996 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4EK X3 1994-1996 *Genuine OEM*

$59.00

Hyundai Lantra Crank Angle Sensor 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Lantra 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000 *Genuine OEM*

$59.00

Hyundai Coupe Crank Angle Sensor 1.8ltr G4GM RD 1996-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Coupe 1.8ltr G4GM RD 1996-2002 *Genuine OEM*

$59.00

Hyundai Lantra Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Lantra 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

$59.00

Hyundai Coupe Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GF RD 1996-2001 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 1996-2001 *Genuine OEM*

$59.00

Hyundai Accent Crank Angle Sensor 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Accent Crank Angle Sensor 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Accent Crank Angle Sensor 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Accent Crank Angle Sensor 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Getz Crank Angle Sensor 1.3ltr G4EA TB 2002-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Getz 1.3ltr G4EA TB 2002-2005 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Getz Crank Angle Sensor 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Getz 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Getz Crank Angle Sensor 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Getz 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Getz Crank Angle Sensor 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Getz 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$58.00

Hyundai Elantra Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GC HD 2006-2011

Crank Angle Sensor to suit 2006-2011 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC HD

$77.00

Hyundai Elantra Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GC XD 2003-2007

Crank Angle Sensor to suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2007

$77.00

Hyundai Elantra Crank Angle Sensor 1.8ltr G4GB XD 2000-2003

Crank Angle Sensor to suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4GB XD 2000-2003

$77.00

Crank Angle Sensor Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2000-2003

Crank Angle Sensor to suit 2000-2003 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD

$77.00

Hyundai Elantra Lavita Crank Angle Sensor 1.8ltr G4GB FC 2001-2004

Crank Angle Sensor to suit Hyundai Elantra Lavita 1.8ltr G4GB FC 2001-2004

$77.00

Hyundai Tiburon Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GC GK 2002-2009

Crank Angle Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.0ltr G4GC GK 2002-2009

$77.00

Hyundai Tucson Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GC JM 2005-2010

Crank Angle Sensor to suit Hyundai Tucson 2.0ltr G4GC JM 2005-2010

$77.00

Hyundai Coupe Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GF RD 2001-2002

Crank Angle Sensor to suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 2001-2002

$77.00

Hyundai i30 Crank Angle Sensor 2.0ltr G4GC FD 2007-2012

Crank Angle Sensor to suit Hyundai i30 2.0ltr G4GC FD 2007-2012

$77.00

Hyundai Grandeur Crank Angle Sensor 3.5ltr G6CU XG 1999-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Grandeur 3.5ltr G6CU XG 1999-2003 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Grandeur Crank Angle Sensor 3.0ltr G6CT XG 1999-2004 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Grandeur 3.0ltr G6CT XG 1999-2004 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Tiburon Crank Angle Sensor 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Trajet Crank Angle Sensor 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Trajet 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Tucson Crank Angle Sensor 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Tucson 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Tiburon Crank Angle Sensor 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

$109.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.0ltr G4CP Y3 1993-1998 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4CP Y3 1993-1998 *Genuine OEM*

$360.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.4ltr G4JS EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4JS EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

$108.00

Hyundai Sonata Crank Angle Sensor 2.0ltr G4JP EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4JP EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$108.00

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor 2.4ltr G4JS SM 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.4ltr G4JS SM 2000-2003 *Genuine OEM*

$139.00

Hyundai Excel Crank Angle Sensor 1.5ltr G4EK X3 1996-1997 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4EK X3 1996-1997 *Genuine OEM*

$64.00

Hyundai Excel Crank Angle Sensor 1.5ltr G4FK X3 1997-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4FK X3 1997-2000 *Genuine OEM*

$64.00

Hyundai Terracan Crank Angle Sensor 3.5ltr G6CU HP 2001-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai Terracan 3.5ltr G6CU HP 2001-2007 *Genuine OEM*

$145.00

Hyundai i20 Crank Angle Sensor 1.4ltr G4FA PB 2010-On *Genuine OEM*

Genuine OEM Crank Angle Sensor to suit Hyundai i20 1.4ltr G4FA PB 2010-On *Genuine OEM*

$91.00