Mitsubishi


Mitsubishi Lancer Pre Cat O2 Oxygen Sensor 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$121.18

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi ASX 2ltr 4B11 2010-On

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2010-On Mitsubishi ASX 2ltr 4B11

$184.65

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi Challenger 3ltr 6G72 PA 1997-2007

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1997-2007 Mitsubishi Challenger 3ltr 6G72

$191.17

Front Pre Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75 DB 2005-2008

Front Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2005-2008 Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75

$126.24

Rear Pre Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75 DB 2005-2008

Rear Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2005-2008 Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75

$134.79

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi Airtrek 2ltr 4G63 2001-2005

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2001-2005 Mitsubishi Airtrek 2ltr 4G63

$224.74

Post Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi ASX 2ltr 4B11 2010-On

Post Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2010-On Mitsubishi ASX 2ltr 4B11

$184.65

Front Post Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75 DB 2005-2008

Front Post Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2005-2008 Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75

$139.06

Rear Post Cat O2 Oxygen Sensor Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75 DB 2005-2008

Rear Post Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2005-2008 Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75

$139.06