Daihatsu


TPS Connector Plug Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

TPS Connector Plug to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$35.53

TPS Connector Plug Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

TPS Connector Plug to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$35.53

Ignition Coil Connector Plug Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1998

Ignition Coil Connector Plug to suit 1993-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE

$23.10

Ignition Coil Connector Plug Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

Ignition Coil Connector Plug to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG

$23.10

Ignition Coil Connector Plug Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Ignition Coil Connector Plug to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG

$23.10

Ignition Coil Connector Plug Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Ignition Coil Connector Plug to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP

$23.10

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Copen 0.7ltr JBDET L880K 2003-2005

Fuel Pump Connector Plug to suit 2003-2005 Daihatsu Copen 0.7ltr JBDET

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1998

Fuel Pump Connector Plug to suit 1993-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

Fuel Pump Connector Plug to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200 1992-1995

Fuel Pump Connector Plug to suit 1992-1995 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Move 0.8ltr ED L601 1997-2000

Fuel Pump Connector Plug to suit 1997-2000 Daihatsu Move 0.8ltr ED

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

Fuel Pump Connector Plug to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G 1997-2000

Fuel Pump Connector Plug to suit 1997-2000 Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Fuel Pump Connector Plug to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Fuel Pump Connector Plug to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP

$12.46

Fuel Pump Connector Plug Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Fuel Pump Connector Plug to suit 1995-1998 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL

$12.46

Coolant Temp Sensor Connector Plug Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Coolant Temp Sensor Connector Plug to suit 1995-1998 Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL

$12.46

Coolant Temp Sensor Connector Plug Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1993

Coolant Temp Sensor Connector Plug to suit 1988-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE

$12.46

Coolant Temp Sensor Connector Plug Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

Coolant Temp Sensor Connector Plug to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE

$12.46

Fuel Injector Connector Plug Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Fuel Injector Connector Plug to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$21.92

Fuel Injector Connector Plug Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Fuel Injector Connector Plug to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG

$21.92

Fuel Injector Connector Plug Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Fuel Injector Connector Plug to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP

$21.92

Fuel Injector Connector Plug Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Fuel Injector Connector Plug to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$21.92

Coolant Temp Sensor Connector Plug Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200 1992-1995

Coolant Temp Sensor Connector Plug to suit 1992-1995 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL

$30.60

Coolant Temp Sensor Connector Plug Daihatsu Move 0.8ltr ED L601 1997-2000

Coolant Temp Sensor Connector Plug to suit 1997-2000 Daihatsu Move 0.8ltr ED

$30.60