Hyundai


Hyundai S Coupe Knock Sensor 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

$108.00

Hyundai Excel Knock Sensor 1.5ltr G4EK X3 1994-1997 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4EK X3 1994-1997 *Genuine OEM*

$108.00

Hyundai S Coupe Knock Sensor 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996 *Genuine OEM*

$108.00

Hyundai Elantra Knock Sensor 1.8ltr G4GB XD 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4GB XD 2000-2003 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Accent Knock Sensor 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Accent Knock Sensor 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Accent Knock Sensor 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

$132.54

Knock Sensor Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2000-2003

Knock Sensor to suit 2000-2003 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD

$132.54

Hyundai Elantra Lavita Knock Sensor 1.8ltr G4GB FC 2001-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Elantra Lavita 1.8ltr G4GB FC 2001-2003 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Tiburon Knock Sensor 2.0ltr G4GC GK 2002-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.0ltr G4GC GK 2002-2003 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Getz Knock Sensor 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Getz 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Getz Knock Sensor 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Getz 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Getz Knock Sensor 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Getz 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$132.54

Hyundai Lantra Knock Sensor 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Lantra 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000 *Genuine OEM*

$102.94

Hyundai Excel Knock Sensor 1.5ltr G4FK X3 1997-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4FK X3 1997-2000 *Genuine OEM*

$102.94

Hyundai Coupe Knock Sensor 1.8ltr G4GM RD 1996-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Coupe 1.8ltr G4GM RD 1996-2002 *Genuine OEM*

$102.94

Hyundai Lantra Knock Sensor 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Lantra 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

$102.94

Hyundai Coupe Knock Sensor 2.0ltr G4GF RD 1996-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 1996-2002 *Genuine OEM*

$102.94

Hyundai Santa Fe Front Knock Sensor 2.7ltr G6EA CM 2006-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Front Knock Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA 2006-2007 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Santa Fe Front Knock Sensor 2.7ltr G6EA CM 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Front Knock Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA 2006-2009 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Sonata Knock Sensor 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Sonata 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Sonata Knock Sensor 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Sonata 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Tiburon Knock Sensor 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Trajet Knock Sensor 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Trajet 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Tucson Knock Sensor 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Tucson 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Tiburon Knock Sensor 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Santa Fe Rear Knock Sensor 2.7ltr G6EA CM 2006-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Rear Knock Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA 2006-2007 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Santa Fe Rear Knock Sensor 2.7ltr G6EA CM 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Rear Knock Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA 2006-2009 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Sonata Knock Sensor 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Sonata 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Sonata Knock Sensor 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Sonata 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Tiburon Knock Sensor 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Trajet Knock Sensor 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Trajet 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Tucson Knock Sensor 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Tucson 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Tiburon Knock Sensor 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

$102.97

Hyundai Elantra Knock Sensor 2.0ltr G4GC HD 2006-2011

Knock Sensor to suit 2006-2011 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC HD

$70.07

Hyundai Elantra Knock Sensor 2.0ltr G4GC XD 2003-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2007 *Genuine OEM*

$70.07

Knock Sensor Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2003

Knock Sensor to suit 2003-2003 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD

$70.07

Hyundai i30 Knock Sensor 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai i30 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai i20 Knock Sensor 1.4ltr G4FA PB 2010-On *Genuine OEM*

Knock Sensor to suit Hyundai i20 1.4ltr G4FA PB 2010-On *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai i20 Knock Sensor 1.6ltr G4FC PB 2010-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai i20 1.6ltr G4FC PB 2010-2012 *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai Accent Knock Sensor 1.6ltr G4FC RB 2011-2016 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4FC RB 2011-2016 *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai Veloster Knock Sensor 1.6ltr G4FD FS 2012-On *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Veloster 1.6ltr G4FD FS 2012-On *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai i30 Knock Sensor 1.6ltr G4FC FD 2008-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr G4FC FD 2008-2012 *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai i30 Knock Sensor 1.6ltr G4FD GD 2 Door Hatch 2013-2014 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr G4FD GD 2 Door Hatch2013-2014 *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai i30 Knock Sensor 1.6ltr G4FD GD Wagon 2013-2016 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr G4FD GD Wagon2013-2016 *Genuine OEM*

$70.07

Hyundai Accent Knock Sensor 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Knock Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

$164.67