Hyundai


Hyundai Santa Fe Fuel Pump Strainer 2.7ltr G6EA CM 2006-2007 *PAT*

PAT Fuel Pump Strainer to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA CM 2006-2007 *PAT*

$36.88

Hyundai Santa Fe Fuel Pump Strainer 3.3ltr G6DB CM 2007-2008 *PAT*

PAT Fuel Pump Strainer to suit Hyundai Santa Fe 3.3ltr G6DB CM 2007-2008 *PAT*

$36.88

Hyundai Santa Fe Fuel Pump Strainer 2.7ltr G6EA CM 2006-2009 *PAT*

PAT Fuel Pump Strainer to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA CM 2006-2009 *PAT*

$36.88

Hyundai Santa Fe Fuel Pump Strainer 3.5ltr G6DC CM 2009-2012 *PAT*

PAT Fuel Pump Strainer to suit Hyundai Santa Fe 3.5ltr G6DC CM 2009-2012 *PAT*

$36.88

Hyundai Santa Fe Fuel Pump Strainer 2.4ltr G4KE CM 2009-2012 *PAT*

PAT Fuel Pump Strainer to suit Hyundai Santa Fe 2.4ltr G4KE CM 2009-2012 *PAT*

$36.88

Hyundai Santa Fe Fuel Pump Strainer 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM Fuel Pump Strainer to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

$33.60

Hyundai Santa Fe Fuel Pump Strainer 2.4ltr G4JS SM 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM Fuel Pump Strainer to suit Hyundai Santa Fe 2.4ltr G4JS SM 2000-2003 *Genuine OEM*

$33.60