Mitsubishi


Mitsubishi Lancer Ignition Coil Pack 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Ignition Coil Pack to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 CE Sedan

$89.00

Single Ignition Coil Pack Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75 DB 2005-2008

Single Ignition Coil Pack to suit 2005-2008 Mitsubishi 380 3.8ltr 6G75

$135.60