Daihatsu


Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V 1984-1987

Oil Pressure Sensor to suit 1984-1987 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

Oil Pressure Sensor to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V 1984-1990

Oil Pressure Sensor to suit 1984-1990 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Oil Pressure Sensor to suit 1995-1998 Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1993

Oil Pressure Sensor to suit 1988-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1998

Oil Pressure Sensor to suit 1993-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

Oil Pressure Sensor to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2002

Oil Pressure Sensor to suit 2000-2002 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Oil Pressure Sensor to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200 1992-1995

Oil Pressure Sensor to suit 1992-1995 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Move 0.8ltr ED L601 1997-2000

Oil Pressure Sensor to suit 1997-2000 Daihatsu Move 0.8ltr ED L601

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2.8ltr DL F75V 1984-1992

Oil Pressure Sensor to suit 1984-1992 Daihatsu Rocky 2.8ltr DL F75V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2.8ltr DLT F78V 1993-1999

Oil Pressure Sensor to suit 1993-1999 Daihatsu Rocky 2.8ltr DLT F78V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V 1984-1987

Oil Pressure Sensor to suit 1984-1987 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F80V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

Oil Pressure Sensor to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V 1984-1990

Oil Pressure Sensor to suit 1984-1990 Daihatsu Rocky 2ltr 3YC F85V

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2002

Oil Pressure Sensor to suit 1998-2002 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S 2000-2002

Oil Pressure Sensor to suit 2000-2002 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G 1997-2000

Oil Pressure Sensor to suit 1997-2000 Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G 2000-2001

Oil Pressure Sensor to suit 2000-2001 Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G 2001-2005

Oil Pressure Sensor to suit 2001-2005 Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2002

Oil Pressure Sensor to suit 1998-2002 Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Oil Pressure Sensor to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Oil Pressure Sensor to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Oil Pressure Sensor to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310

$20.00

Oil Pressure Sensor Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Oil Pressure Sensor to suit 1995-1998 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L500

$20.00