Toyota


Toyota Corolla SX Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 1.6ltr 4AGE AE93 1989-1992 *Walker*

Walker Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Corolla SX 1.6ltr 4AGE 1989-1992 *Walker*

$76.66

Toyota Corolla Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 1.6ltr 4AFE AE94 1991-1994 *Walker*

Walker Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Corolla 1.6ltr 4AFE 1991-1994 *Walker*

$76.66

Toyota Corolla Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 1.8ltr 7AFE AE102 1994-1999 *Bosch*

Bosch Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Corolla 1.8ltr 7AFE 1994-1999 *Bosch*

$123.84

Toyota EL44 Paseo O2 Oxygen Sensor 1.5 5EFE 1991-1996 *Bosch*

Bosch brand O2 sensor to suit 1991-1996 Toyota Paseo EL44R 1.5ltr 5EFE I4 16V DOHC models

$123.84

Toyota Prado Right Post-Cat O2 Oxygen Sensor 4.0ltr 1GRFE GRJ150 2009-2015 *PAT*

PAT Right Post-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 4.0ltr 1GRFE 2009-2015 *PAT*

$141.53

Toyota Prado Left Post-Cat O2 Oxygen Sensor 4.0ltr 1GRFE GRJ150 2009-2015 *Walker*

Walker Left Post-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 4.0ltr 1GRFE 2009-2015 *Walker*

$139.22

Toyota Prado Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 2.7ltr 3RZFE RZJ120 2003-2004 *PAT*

PAT Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 2.7ltr 3RZFE 2003-2004 *PAT*

$141.53

Toyota Prado Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 2.7ltr 3RZFE RZJ95 1996-2002 *PAT*

PAT Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 2.7ltr 3RZFE 1996-2002 *PAT*

$164.08

Toyota Prado Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 3.4ltr 5VZFE VZJ95 1996-2003 *PAT*

PAT Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 3.4ltr 5VZFE 1996-2003 *PAT*

$164.08

Toyota Landcruiser Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 4.0ltr 3FE FJ80R 1990-1992 *PAT*

PAT Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Landcruiser 4.0ltr 3FE 1990-1992 *PAT*

$113.75

Toyota Prado Right Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 4.0ltr 1GRFE GRJ150 2009-2015 *PAT*

PAT Right Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 4.0ltr 1GRFE 2009-2015 *PAT*

$255.05

Toyota Prado Left Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 4.0ltr 1GRFE GRJ150 2009-2015 *PAT*

PAT Left Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 4.0ltr 1GRFE 2009-2015 *PAT*

$255.05

Toyota Prado Pre-Cat O2 Oxygen Sensor 4.0ltr 1GRFE GRJ150 2015-On *PAT*

PAT Pre-Cat O2 Oxygen Sensor to suit Toyota Prado 4.0ltr 1GRFE 2015-On *PAT*

$255.05