Nissan


Nissan Navara EGR Valve 2.5ltr YD25DDTi D40 (Spain) 2005-2007 **

EGR Valve to suit Nissan Navara 2.5ltr YD25DDTi D40 (Spain) 2005-2007 **

$813.14

Nissan Navara (Thai) EGR Valve 2.5ltr YD25DDT D22 2008-On *OEM*

OEM EGR Valve to suit Nissan Navara (Thai) 2.5ltr YD25DDT D22 2008-On *OEM*

$829.48

Nissan Navara EGR Valve 2.5ltr YD25DDTi D40 (Spain) 2007-2015 *OEM*

OEM EGR Valve to suit Nissan Navara 2.5ltr YD25DDTi D40 (Spain) 2007-2015 *OEM*

$829.48

Nissan Navara EGR Valve 2.5ltr YD25DDTi D40 (Thai) 2008-2015 *OEM*

OEM EGR Valve to suit Nissan Navara 2.5ltr YD25DDTi D40 (Thai) 2008-2015 *OEM*

$829.48

Nissan Navara EGR Valve 2.5ltr YD25DDTi D40 (Thai) King Cab 2008-2015 *OEM*

OEM EGR Valve to suit Nissan Navara 2.5ltr YD25DDTi D40 (Thai) King Cab2008-2015 *OEM*

$829.48

Nissan Patrol EGR Valve 3ltr ZD30 GU 2006-On *Genuine*

Genuine EGR Valve to suit Nissan Patrol 3ltr ZD30 GU 2006-On *Genuine*

$946.65

Nissan Xtrail EGR Valve 2ltr M9RC T31 2010-2014 *VDO*

VDO EGR Valve to suit Nissan Xtrail 2ltr M9RC T31 2010-2014 *VDO*

$967.84

Nissan Xtrail EGR Valve 2ltr M9RD T31 2010-2014 *VDO*

VDO EGR Valve to suit Nissan Xtrail 2ltr M9RD T31 2010-2014 *VDO*

$967.84

Nissan Navara EGR Valve 3ltr V9X D40 (Spain) 2011-2015 *Pierburg*

Pierburg EGR Valve to suit Nissan Navara 3ltr V9X D40 (Spain) 2011-2015 *Pierburg*

$499.18