Toyota


Toyota Prado EGR Valve 3.0ltr 1KDFTV KDJ120 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Toyota Prado 3.0ltr 1KDFTV KDJ120 2006-2009 *Genuine OEM*

$126.50

Toyota Prado EGR Valve 3.0ltr 1KDFTV KDJ150 4 Door 2009-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Toyota Prado 3.0ltr 1KDFTV KDJ150 4 Door2009-2015 *Genuine OEM*

$126.50

Toyota Prado EGR Valve 3.0ltr 1KDFTV KDJ155 2 Door 2009-2013 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Toyota Prado 3.0ltr 1KDFTV KDJ155 2 Door2009-2013 *Genuine OEM*

$126.50